Srbsko na ceste do Európskej únie

Keďže záujem o členstvo v Európskej únii prejavuje čoraz väčší počet krajín, proces rozširovania Únie bude i naďalej pokračovať. Jedným spomedzi štátov, ktorý má eminentný záujem o členstvo v EÚ je Srbská republika.

Táto balkánska krajina má obrovský hospodársky a kultúrny potenciál. Je nesporné, že Srbsko má administratívnu a inštitucionálnu kapacitu na to, aby sa profesionálne mohlo zaoberať ďalšími rokovaniami o členstve  v EÚ. No a práve kvôli tejto téme bola 26. novembra 2014 v Poľskom inštitúte v Bratislave usporiadaná diskusia „SRBSKO NA CESTE DO EURÓPSKEJ ÚNIE“.

01

Podujatie zorganizovala nezisková organizácia Únia európskych federalistov na Slovensku (UEF Slovakia) v spolupráci s organizáciou Mladí priatelia Európy v Slovenskej republike (JEF Slovakia).

Záštitu nad podujatím prevzal osobne J.E. pán Šani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky v SR a pán Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

02

Celé podujatie zahájil svojím výstupom J.E.Šani Dermaku, ktorý nás obohatil svojim prejavom o základné informácie o Srbskej republike. Veľvyslanec Dermaku priblížil divákom prístupové rokovania svojej krajiny do Únie, ako aj dosiahnuté výsledky Belehradu v negociačnom procese. Vyzdvihol tiež snahu organizátorov diskusie venovať sa integračným ambíciám svojej vlasti a prispieť tým k bližšej informovanosti verejnosti o tejto téme, čo v konečnom dôsledku prispieva aj k zlepšeniu vzájomných slovensko-srbských vzťahov.

Podujatie bolo rozdelené na dva panely. Prvú časť, venovanú politickým a bezpečnostným aspektom integrácie,moderoval medzinárodný tajomník Únie európskych federalistov na Slovensku Norbert Kucharík. Hosťami prvého panelu boli Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Michal Hrušík z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Miloš Šoškič z Veľvyslanectva Srbskej republiky v SR a Ján Cingel zo Slovenskej atlantickej komisie.

Títo páni sa výborne zhostili svojej úlohy a zodpovedali vecne a nekonfliktne na všetky otázky zo strany moderátora. Andrej Králik zvýraznil potrebu reforiem, najmä v oblasti justície a podnikateľského prostredia, a zároveň ocenil doterajšie výsledky Belehradu v integračnom procese.  Vyjadril sa tiež k takzvanej absorpčnej kapacite EÚ a zdôraznil, že každá krajina, ktorá zdieľa spoločné unijné hodnoty a splní politické a ekonomické kritéria na členstvo, má dvere do EÚ otvorené.

03-1

03

Michal Hrušík sa venoval predovšetkým úlohe slovenskej diplomacie v prístupových rokovaniach Srbska do EÚ, ktorá sa opiera o bohaté skúsenosti Bratislavy spred viac ako desiatich rokov počas prístupového procesu. Rovnako tiež spomenul veľmi úspešné pôsobenie slovenských diplomatov na čele so súčasným ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v regióne Západného Balkánu, čo sa hmatateľne preukazuje aj v kontexte európskej integrácie týchto štátov.

04

Miloš Šoškič analyzoval dôležité medzníky integrácie svojej krajiny do európskych štruktúr, a to nielen od podania oficiálnej prihlášky do Bruselu, ale už v predvstupovom období. Opakovane deklaroval reformné úsilie belehradskej vlády a snahu získať status plnoprávneho člena Únie v čo možno najkratšom časovom horizonte.

05

Ján Cingel bližšie rozobral aspekty integrácie Srbska, ako aj ďalších krajín juhovýchodnej Európy, s ohľadom na zložité kultúrno-historické danosti tohto regiónu a najmä etnickú štruktúru tejto geografickej oblasti. Nevyhol sa ani paralele s občianskou vojnou v bývalej Juhoslávii v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, pričom práve vstup týchto krajín do EÚ vrátane Srbska môže podľa jeho názoru eliminovať národnostné napätie a konflikty medzi početnými etnickými skupinami. Do diskusie dostalo možnosť sa zapojiť i publikum, ktoré sa predovšetkým zaujímalo o riešenie štátoprávneho statusu Kosova a možnosti budúcej spolupráce medzi touto bývalou srbskou provinciou a Belehradom. Rovnako sa diváci zaujímali o vývoj politických a ekonomických vzťahov krajín západného Balkánu a Ruskej federácie, resp. krajín zoskupených v BRICS a v nedávno vytvorenej Euroázijskej colnej únii.

08

09

Ekonomickú časť podujatia, druhý panel diskusie moderovala Zuzana Stískalová, členka neziskovej organizácie Únie európskych federalistov na Slovensku. Tento panel bol zameraný na obchodné a ekonomické aspekty integrácie. Pozvanie do diskusie prijali Peter Jesenský zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Miroslav Zečevič zo súkromnej spoločnosti MICROTRI Bratislava, Marko Nikolič z Veľvyslanectvo Srbskej republiky v SR a Vladimír Činčura zo súkromnej spoločnosti OVB AllfinanzSlovensko.

10

srbsko-z2

 

Celé podujatie sprevádzala uvoľnená atmosféra. Aktívne publikum sa neustále zapájalo do diskusie. Prítomní získali nové informácie od pána Jesenského, čo sa týka dopravnej infraštruktúry v Srbsku, colných poplatkov, možnosti prepravovaných surovín.  Z oblasti podnikania dostali cenné rady a typy od skúseného podnikateľa pána Miroslava Zečeviča, ktorý nám porovnal a priblížil podnikateľské prostredie v Srbsku a na Slovensku.

Pán Vladimír Činčura spolu so svojím kolegom pánom Jozefom Borodáčom z OVB Allfinanz Slovensko nám charakterizovali oblasť financovania v Srbsku a na Slovensku, oboznámili nás s pozitívami a negatívami financovania.

A v neposlednom rade pán Marko Nikolič nám priblížil význam Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode CEFTA a význam asociačných dohôd SAP a SAA.

 

11

Pevne veríme, že táto diskusia obohatila každého o veľa nových poznatkov, ľudia získali väčší rozhľad a množstvo užitočných informácií. Držíme palce, aby sa Srbsko čím skôr stalo plnoprávnym členom Európskej únie a tým by sa zároveň otvorili nové možnosti spolupráce medzi Srbskom a krajinami Únie vrátane Slovenskej republiky. Ďakujeme všetkým hosťom oboch panelov za účasť a podnetné odborné postrehy, a zároveň tiež partnerom tohto podujatia, spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko za finančnú pomoc a Poľskému inštitútu v Bratislave za poskytnutie priestorov a technickej výbavy.

12

13

Veríme, že s takýmito úspešnými diskusiami s početnou diváckou účasťou a prítomnými odborníkmi z rôznych oblastí budú UEF Slovakia a JEF Slovakia v spolupráci so svojimi partnermi pokračovať aj v budúcnosti.

Zuzana Stískalová a Norbert Kucharík, UEF Slovakia

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Napsat komentář