Uznesenie o podpore rodovej rovnosti

Uznesenie o podpore rodovej rovnosti prijaté federálnym výborom UEF, 22. októbra 2017 v Paríži

So zreteľom na články 1 a 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 10. decembra 1948; S ohľadom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 2263 zo 7. novembra 1967; S ohľadom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z 18. decembra 1979; So zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii;

Uznávajúc, že zásada rodovej rovnosti je základom pre OSN a Európsku úniu;

Berúc do úvahy, že je neprijateľné akékoľvek vylúčenie, rozlišovanie alebo obmedzovanie žien v oblasti ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo akejkoľvek inej oblasti;

Berúc do úvahy, že rodová diskriminácia postihuje ženy, rovnako ako aj ich verejné postavenie a ich plnú účasť v politickom, hospodárskom, sociálnom a akademickom kruhu;

Berúc do úvahy, že boj o podporou rodovej rovnosti je jeden zo základných pilierov federalizmu, pretože federalizmus vo svojej podstate zabraňuje akejkoľvek otvorenej alebo skrytej diskriminácii a nadvláde, či už politickej, sociálnej alebo sexuálnej;

Zaväzuje Úniu európskych federalistov:

a) podporovať iniciatívy zamerané na podporu rodovej rovnosti naprieč celou EÚ;

b) podporovať rovnováhu medzi mužmi a ženami v parlamentoch a vládach tým, že vyzýva politické strany, aby zvážili zavedenie kvót;

c) zahrnúť rodovú rovnosť medzi prierezové témy vo svojich politických návrhoch;

d) usilovať o väčšie zastúpenie žien na všetkých úrovniach organizácie;

e) usilovať o rodovú rovnováhu v zložení okrúhlych stolov, panelov a podujatí, ako aj v zozname rečníkov.

 

Federálny výbor UEF, Paríž 22. októbra 2017

 

 

Zdieľajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this pageEmail this to someone